ประวัติองค์กร

fcesa logo

มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 การดำเนินงานมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการพัฒนาต่างๆได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้รู้และมีแนวทางในรับมือผลกระทบจากโครงการพัมนาที่เกิดขึ้น โดยการทำการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อชุมชนด้วยตัวของเยาวชน แกนนำที่ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและหนุนเสริมให้มีการใช้หลักการด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดการและพัฒนาโครงการต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณี