รับสมัครอาสามัครชาวต่างชาติ

logo1

มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

( Foundation for Culture and Environment Southeast Asia)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่  เลขทะเบียนอนุญาติเลขที่ ชม.287 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการฝึกอบรม ที่ประกาศรับผู้ที่สนใจ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มีความรู้ความรู้ความสามารถในการรักษ์ษาและปกป้องดูแลวัฒนธรรมที่ดีงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดี และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รับสมัครอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อทำงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาและสถานที่ปฏิบัติงานอาสาสมัคร

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานอาจประจำสำนักงาน พื้นที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับโครงการแต่ละโครงการ

ส่งที่จะได้รับ

  • ได้รับประสบการณ์การทำงานกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
  • ใบอนุญาตทำานในประเทศไทย
  • VISA 90 วัน
  • ที่พักอาศัย

ติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

บ้านป่าข้อยเหนือ
เลขที่ 179  ม.1 ต.สันผีเสื้อ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ (+66) 052-010499

Email : fcesa@fcesa.org

หน้า contact us

Leave a Comment