โครงการฝึกอบรมนิติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง

 

โครงการฝุกอบรมนิติศาสตร์ลุ่มน้ำโขงเป็นโครงการระยะสั้นของมูลนิธิ เพื่อฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การฝึกอบรมระยะสั้นในพื้นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ทางมูลนิธิเห็นสมควร รวมถึงการฝึกอบรมนอกพื้นที่ เช่น การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมาย ทั้งในพื้นที่ประเทศไทย และพื้นที่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นไปในรูปแบบการสร้างเครือข่าย เพื่อการทำงานร่วมกัน อาสาสมัคร ที่จะเข้าร่วมอบรมจะต้องมาจากนักกฎหมายรุ่นใหม่จากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง  คือ จีน ลาว พม่า ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม และ กลุ่มเป้าหมายนักกฏหมายสิ่งแวดล้อม ประชาชน นักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจเข้าแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการสร้างเครื่อข่ายการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการใช้สิทธิของชุมชนในการจัดการชุมชน
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักกฏหมายสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  4. เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อมในการทำเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อให้อาสาสมัครเรียนรู้การสร้างผู้นำและมีความเป็นภาวะผู้นำ
  6. เพื่อฝึกอบรมให้อาสาสมัครรู้และเท่าทันในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
  7. เพื่อให้อาสาสมัครเกิดการสร้างเครือข่ายนักปกป้องสิทธิชุมชนเพื่อวัฒนธรรมที่ดีและสิ่งแวดล้อม
  8. เพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจกฏหมายและนโยบายด้านการจัดการโลกร้อนทั้งในไทยและต่างประเทศ