โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เป็นโครงการที่ให้การฝึกอบรมแก่เยาวชน แกนนำชุมชนที่อยู่ในประเทศลุ่มน้ำโขง และมีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนผลกระทบและแนวทางการรับมือด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่มาจากโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยโครงการนี้จัดขึ้นทุกปี ในแต่ละปีจะรับอาสาสมัครจำนวน 12-16 คน และอาสาสมัครต้องมาจากประเทศพม่า กัมพูชา ไทย เวียดนาม ลาว และจีน

วัตถุประสงค์โครงการ

  1.  เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้นำ การทำงาน และการพัฒนาองค์กรในรูปแบบขององค์กรพัฒนาเอกชน
  2. เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และศึกษาข้อดีข้อเสียของการบังคับใช้กฎหมายต่อชุมชน โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบงานวิจัยในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
  3. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนโครงการและนำเสนอแหล่งทุนหรือสรรหาแหล่งทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาโครงการขององค์กรและชุมชน
  4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมอบรม