โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เป็นโครงการที่พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต รวมทั้งการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำโขง โดยการดำเนินโครงการนี้ จะอาศัยอาสาสมัครจากต่างประเทศในการเป็นผู้ติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกร่วมกัน โดยมีการจัดให้มีการประชุมเครือข่ายประจำปีของแต่ละประเทศ และระหว่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการวางแผนการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ภาวะโลกร้อน)ในแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
  2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งระหว่างชุมชนในประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน
  4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายชุมชุนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อลดและแก้ปัญหาโลกร้อนร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ
  5. เพื่อการยกระดับเครือข่ายชุมชนไทยสู่ระดับสากลในการสร้างความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ