โครงการสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทย

เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นและดำเนินโครงการมาตั้งในปี ๒๕๖๑  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในประเทศไทย เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมด้านวันสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แต่ละชุมชนจัดขึ้น โดยมูลนิธิสามารถเข้าไปผู้ร่วมจัดกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน หรือกรณีที่ได้รับหนังสือเชิญ        โดยคาดหวังเพื่อช่วยพัฒนาและมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมของชุมชนไทย ในด้านต่างๆเพื่อยกระดับให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสนับสนุนให้ชุมชนได้มีกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์และรักษา วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิติไทย และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่า น้ำ ดิน เพื่อปนระโยชชน์โดยรวมต่อชุมชนและประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในประเทศไทยให้เกิดความสามัคคี
  2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถที่จะดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตนเอง