วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก
ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ คือ การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งส่งผลกระทบถึงคนทั่วโลก

World Environment Day

น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้น
สิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรมเราจึงต้องร่วมมือกันปกป้องรักษา
จึงได้เกิดวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day ขึ้นมา
 
     ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่าง เพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุก วัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น
 

     จุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่ว โลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

World Environment Day วันสิ่งแวดล้อมโลก
มาตรการต่างๆ ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกไว้
 

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
พลังงานจากแสงแดด
พลังงานจากธรรมชาติ ไม่ต้องซื้อหา ไม่มีราคาค่าเชื้อเพลิง
 

ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลจึงได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้

– สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป

– ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

– เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นยังมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ

1.กรมควบคุมมลพิษ
2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 
ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก

รณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนแทน

 
ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อมโลก
ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้
 

โลกร้อนเกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริงๆ จังๆ เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษยชาติมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น เพราะทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย และจาก พฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าจำกัดอยู่เพียงเพื่อดำรงชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคงจะไม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัด และทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมากมายเพื่อผลิตสินค้า การพัฒนาประเทศก็นำไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามการดำรงชีวิตของมนุษย์เอง ในรูปของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
5 June World Environment Day วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 

ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

 
     ถึงเวลาแล้วที่หมู่มวลมนุษยชาติควรจะมาร่วมรณรงค์และประหยัดทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัด ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา โดยที่เรามาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เราทุกคนควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำหรับทุกคนในอนาคต
                
     และนอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในเมืองไทย สาเหตุของการขาดแคลนน้ำ เกิดจากการลดจำนวนลงของพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารของประเทศ และจากการใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย จากปัญหาต่างๆเราควรมาช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญที่สุด เพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต และมาร่วมช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมลงมากยิ่งขึ้น
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556

      วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี พ.ศ.2556 มีคำขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า “Think.Eat.Save”

ปี 2556 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดกิจกรรมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อเรื่องและคำขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า “Think.Eat.Save”   ณ ประเทศมองโกเลีย เมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีแนวโน้มประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และมีการผลักดันเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“Think.Eat.Save”   เพื่อสื่อสารให้ think before you eat and help save our environment! กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ถูกทิ้ง โดยมุ่งกระตุ้นให้ช่วยกันเริ่มต้นที่บ้าน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และผลักดันให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้คิด ตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ อาทิ การเลือกซื้ออาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น อาหารอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การซื้ออาหารที่ผลิตในพื้นที่ เนื่องจากอาหารที่มาจากต่างพื้นที่ต้องใช้พลังงานในการขนส่งและมีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก

อาหารที่ถูกทิ้ง หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรและอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ทั้ง น้ำ ที่ดิน แรงงาน ทุน ยกตัวอย่าง การผลิตน้ำนม 1 ลิตร ต้องใช้น้ำ 1,000 ลิตร และการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ ต้องใช้น้ำ 16,000 ลิตร ที่ใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารเลี้ยงวัว สุดท้ายเมื่อมีการทิ้งอาหารจะส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจาก วัวและจากกระบวนการผลิตอาหาร

 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2528 (1985) 

เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม – Youth, Population and Environment 


คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2529 (1986) 

ต้นไม้เพื่อสันติภาพ – A Tree for Peace 


คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2530 (1987) 

Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development    


คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 (1988) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน – Slogan : When people put the environment first, development will last     


คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2532 (1989)             

ภาวะโลกร้อน – Global Warming ; Global Warming


คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2533 (1990)       

เด็กและสิ่งแวดล้อม – Children and the Environment (Our Children, Their Earth)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2534 (1991)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – Climate Change : Need for Global Partnership

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2535 (1992)
Only One Earth : Care and Share

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2536 (1993)
Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2537 (1994)
โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน – One Earth, One Family

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2538 (1995)

ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก – We The Peoples, United for the Global Environment

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2539 (1996)
รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา – Our Earth, Our Habitat, Our Home

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2540 (1997)

เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก – For Life on Earth

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2541 (1998)
”เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน – For Life on Earth “Save our Seas”

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2542 (1999)
รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม – ”Our Earth, Our Future Just Save It”

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2543 (2000)
สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา” – 2000 The Environment Millennium : Time to Act

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2544 (2001)
เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต – CONNECT with the World Wide Web of Life

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2545 (2002)
ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต – Give Earth a Chance

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2546 (2003)

รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน – Water – Two Billion People are Dying for It!

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2547 (2004)
ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย – Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2548 (2005)
เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก – GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2549 (2006)

เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ – DON’T DESERT DRYLANDS!

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2550 (2007)
ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง – MELTING ICE-A HOT TOPIC

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 (2008)
ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ – Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2552 (2009)
คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน – Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 (2010)
ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก – Many Species One Planet One Future

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 (2011)
ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา – Forests:Nature at your Service

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2555 (2012)
คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Green Economy: Does it include you

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 (2013)
กิน อยู่ คิด – THINK EAT SAVE

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 (2014)
Raise you voice not the sea level 
– ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 (2015)
ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก – (Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 25596 (2016)
หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ – (Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 (2017)
ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ  – (Connecting People to Nature : I’m With Nature)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 (2018)
รักษ์โลก เลิกพลาสติก – (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 (2019)
เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้ – (Beat Air Pollution : WE CAN?T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR)

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
จาก : https://www.dmc.tv/page_print.php?p=top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-World-Environment-Day.html

Leave a Comment