รูปภาพกิจกรรมปี 2556

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ ลุ่มน้ำสาละวิน
[SLGF id=1173]
ลงพื้นที่ภาคใต้ – เรียนรู้เกี่ยวกับชาวประมงพื้นบ้าน
[SLGF id=1170]

Leave a Comment