รูปภาพกิจกรรมปี 2556

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ ลุ่มน้ำสาละวิน
ลงพื้นที่ภาคใต้ – เรียนรู้เกี่ยวกับชาวประมงพื้นบ้าน

Leave a Comment