เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

            มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Foundation for Culture and Environment Southeast Asia) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่  เลขทะเบียนอนุญาติเลขที่ ชม.287 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการฝึกอบรม ที่ประกาศรับผู้ที่สนใจ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มีความรู้ความรู้ความสามารถในการรักษ์ษาและปกป้องดูแลวัฒนธรรมที่ดีงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดี และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. เพื่อให้การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีเพื่อลดภาวะโลกร้อน
  3. เพื่อให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี
  4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมูลนิธิจะไม่สนับสนุนการเงินให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

กิจกรรมในช่วงเริ่มต้น

            ในช่วงปี 2553-2555 เป็นกิจกรรมเกี่ยวด้านการฝึกอบรม เพื่อสร้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ ในแถบประเทศลุ่มน้ำโขง และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เชียงใหม่ เป็นระยะ เวลา 7 เดือน โดยได้แบ่งเป็นสองรุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่หนึ่ง เริ่ม มีนาคม – กันยายน และรุ่นที่สอง เริ่ม มิถุนายน- ธันวาคม เป็นประจำทุกปี (ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องสมัครและผ่านการสัมภาษณ์)

ความเป็นมา

            มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Foundation for Culture and Environment Southeast Asia) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่  เลขทะเบียนอนุญาติเลขที่ ชม.287 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการฝึกอบรม ที่ประกาศรับผู้ที่สนใจ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มีความรู้ความรู้ความสามารถในการรักษ์ษาและปกป้องดูแลวัฒนธรรมที่ดีงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดี และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. เพื่อให้การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีเพื่อลดภาวะโลกร้อน
  3. เพื่อให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี
  4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมูลนิธิจะไม่สนับสนุนการเงินให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

กิจกรรมในช่วงเริ่มต้น

            ในช่วงปี 2553-2555 เป็นกิจกรรมเกี่ยวด้านการฝึกอบรม เพื่อสร้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ ในแถบประเทศลุ่มน้ำโขง และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เชียงใหม่ เป็นระยะ เวลา 7 เดือน โดยได้แบ่งเป็นสองรุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่หนึ่ง เริ่ม มีนาคม – กันยายน และรุ่นที่สอง เริ่ม มิถุนายน- ธันวาคม เป็นประจำทุกปี (ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องสมัครและผ่านการสัมภาษณ์)