วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.เพื่อให้การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อการลดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี