วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.เพื่อให้การฝึกอบรมความรู้ดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณ๊ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.เพื่อให้การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนคุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อการลดวาวะโลกร้อน

3.เพื่อให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์สิน่งแวดล้อมและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี