World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ คือ การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งส่งผลกระทบถึงคนทั่วโลก World Environment Day สิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรมเราจึงต้องร่วมมือกันปกป้องรักษา จึงได้เกิดวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day ขึ้นมา        ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่าง เพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุก วัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น        จุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่ว โลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 … Read more