Climate change

World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ คือ การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งส่งผลกระทบถึงคนทั่วโลก World Environment Day สิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรมเราจึงต้องร่วมมือกันปกป้องรักษา จึงได้เกิดวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day ขึ้นมา        ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่าง เพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุก วัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น        จุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่ว โลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 … Read more

บทความน่าอ่าน จากอาสาสมัคร รุ่น ปี 2016

การเข้าพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒธนธรรมชุมชนในการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า   ปัจจุบันระบบการศึกษาได้พัฒนาไปไกลมากเกินกว่าที่จะเรียนอยู่แต่เพียงในห้องสี่เหลี่ยม ที่ต่างพาการจ้องหน้าไปยังพื้นกระดานดำที่อยู่ตรงหน้า เรียนรู้จากหน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ยังมีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติกับชุม ที่มีครูเป็นชาวบ้าน เป็นผู้รู้ คอยถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าจนตกผลึกเป็นความเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติ ลงมือสัมผัส พร้อมไปกับการเรียนรู้แก้ไขและปรับเปลี่ยนไปตามระบบภูมิศาสตร์วัฒนธรรม จากโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของมูลนิธิส่งเสริวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2560 ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเข้าพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันไป เริ่มจาการศึกษาการจัดการชุมชนในแถบลุ่มน้ำสาละวินของหมู่บ้านแม่สามแลบ ตำบลสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาได้แก่ ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวปกาเกอะญอที่นับถือศาสนาคริสต์ และ ชาวไทใหญ่ ที่นับถือศาสนาพุทธ ที่มาอาศัยอยู่รวมกันบนพื้นสูง ตามไหล่เขา และตามชายฝั่งแม่น้ำสาละวินที่ต้องใช้เวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมงจากตัวหมู่บ้านไปยังอำเภอแม่สะเรียง ชุมชนมีระบบการปกครองที่พึ่งพาอาศัยกันและมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐและคอยตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ในช่วงเทศกาลทางศาสนาหรือประเพณี ชาวบ้านไม่มีการแบ่งแยกศาสนาแต่อย่างใด ชาวไทใหญ่และชาวุสลิม สามารถเข้าร่วมงานวัน คริสมาสตร์ของชาวปกาเกอะญอ และชาวมุสลิมและชาวปกาเกอะญอ ก็สามารถร่วมวันสำคัญทางศาสนาของชาวไทใหญ่ เช่น … Read more