Recruiting volunteers

1. Recruiting volunteers to participate in the potential development project. Training program for capacity development Mekong Basin Law Training Program Application deadline for January 2020 2. Recruiting general volunteers interested in working and looking after foreign volunteers / environmental and cultural work Contact us : Foundation for Culture and Environment … Read more

Categories job

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

Eรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สามารถติดต่อสมัครกับสำนักงานมูลนิธิได้โดยตรง ตามทีอยู่ข้างล่าง ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. : 052-010499 Email : fcesa@fcesa.org มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียจะวันออกเฉียงใต้ 179 หมู่ 1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

Categories job

volunteer

มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Foundation for Culture and Environment Southeast Asia) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่  เลขทะเบียนอนุญาติเลขที่ ชม.287 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการฝึกอบรม ที่ประกาศรับผู้ที่สนใจ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มีความรู้ความรู้ความสามารถในการรักษ์ษาและปกป้องดูแลวัฒนธรรมที่ดีงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดี และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด รับสมัครอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อทำงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาและสถานที่ปฏิบัติงานอาสาสมัคร ระยะเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานอาจประจำสำนักงาน พื้นที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับโครงการแต่ละโครงการ ส่งที่จะได้รับ ได้รับประสบการณ์การทำงานกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตทำานในประเทศไทย VISA 90 วัน ที่พักอาศัย ติดต่อ ที่ตั้งสำนักงาน บ้านป่าข้อยเหนือ เลขที่ 179  ม.1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ … Read more

Categories job