โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

เป็นโครงการที่ให้การฝึกอบรมแก่เยาวชน แกนนำชุมชนที่อยู่ในประเทศลุ่มน้ำโขง และมีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .. (อ่านต่อ)

โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

เป็นโครงการที่พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต …(อ่านต่อ)

โครงการฝึกอบรมนิติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง

เป็นโครงการระยะสั้นของมูลนิธิ เพื่อฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง …(อ่านต่อ)

โครงการสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทย

เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นและดำเนินโครงการมาตั้งในปี ๒๕๖๑  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในประเทศไทย เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ …(อ่านต่อ)